Obchodní podmínky

Smluvní podmínky IMGbank.cz

I. Základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost MyDreams innovations s.r.o. se sídlem Srázná 229, Hýskov, 26706, IČ 02543524, DIČ: CZ02543524 plátce DPH, Zapsaná v obch. rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 220668, která provozuje hosting MyDreams.cz s platností od 01.03.2004.
 2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 3. Provozem serveru se rozumí poskytování datových telekomunikačních služeb spočívajících v technické správě na technických prostředcích poskytovatele, které jsou provozovány na území Evropské únie.

II. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na pro uživatele provoz serverů, na kterém jr provozovaná služba IMGbank.cz,
 2. Za účelem poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb se uživatel zavazuje poskytnout poskytovateli nutnou součinnost, zejména při montáži, seřízení, údržbě, doplnění, opravě, úpravě, měření, revizi, demontáži apod. technického zařízení poskytovatele, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 3. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě Smlouvy.
 4. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 5. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle Smlouvy, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude na Internetu :
  • nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
  • propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů
  • nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
  • umisťovat na síť Internet rasistické informace; informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána
  • porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
 6. případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.

III. Závady, odstávky, reklamace, poruchy

 1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat.
 2. Poskytovatel má právo u libovolné služby na plánovanou odstávku k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru
 3. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.
 4. Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároků na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.

IV. Objednávky, smlouvy, platební podmínky

 1. Služba je provozována ZDARMA

V. Registrace uživatelů

 1. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a Smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 2. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 3. Vytvořením účtu uživatel uděluje souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.
 4. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 5. Uživatel tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti MyDreams innovations s.r.o. se sídlem Srázná 229, Hýskov, 26706, IČ 02543524, DIČ: CZ02543524 plátce DPH, Zapsaná v obch. rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 220668 (dále jen „Poskytovatel“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Poskytovatele, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje SIPO, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.
 6. Tento souhlas uděluje Uživatel dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil.
 7. Uživatel zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.
 8. Uživatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí Poskytovateli právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádřím nesouhlas.
 9. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu Nařízení GDPR je Provozovatel oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:
  • jméno, příjmení, titul, rodné číslo, případně datum narození, místo narození, pohlaví
  • trvalý pobyt nebo jiný pobyt a státní občanství, číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty,
  • kopie osobních dokladů prokazujících totožnost uživatele
  • u podnikající fyzické osoby: obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby
  • číslo bankovního účtu vč. jména majitele účtu,
  • údaje o realizovaných i zrušených platebních transakcích
  • veškerou realizovanou komunikaci
  • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění můžete být požádán
  • IP adresu a logy
  • údaje o návštěvách na našich webových stránkách, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o Vašem chování v prostředí internetu
 10. Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům.
 11. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí Vám správce údajů toto porušení bez zbytečného odkladu.
 12. Požádá-li uživatel údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel - správce údajů dle § 12 ZOOÚ povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce údajů poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 ZOOÚ může za správce plnit zpracovatel.
 13. Uživatel má právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, které se ho týkají (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány), právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 14. Umístění fyzických dat je na území Evropské unie a uživatel splňuje podmínky GDPR o umístění dat.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
 4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.
 5. Změny a dodatky Smluv musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
 6. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
 7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2018.
Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
  or cancelcancel remaining
  Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
  Check the error report for more information.
  JPG PNG GIF 1 MB